Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Sajensfiktjen / Science Fiction

Den Bonapartiska klonen.
Ett slags fiktiv biografi, som jag skrev 2010.  Jag tror att jag behöver förklara, vad som är verkligt och påhittat.

The Bonapartic clone.
A kind of fictious biography that I wrote in 2010.  I think I have to explain what is real and what is made up.

Chakat - en blyertsteckning av en varelse, som Bernard Dove hittat på.

Chakat - a pencil sketch of a being made up by Bernard Dove.

Fritt Fall - utdrag ur en webbserie, skapad av Mark Stanley.
• Fritt Fall 71 – 73
• Fritt Fall 206 med svensk översättning.
• Fritt Fall 433 – 435 utan text
• Fritt Fall 1143 – 1146
• Florence och Nickel
• Fritt Fall 1400.

Freefall - excepts from a webcomic created by Mark Stanley.
• Freefall 71 – 73
• Freefall 206 with Swedish translation
• Freefall 433 – 435 without text
• Freefall 1143 – 1146.
• Florence and Nickel
• Freefall 1400.

Senast ändrad 3:e maj 2019.
Komersiella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

Last chaged the 3rd of May 2019.
Commercial rights reserved by Lena Synnerholm.