Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Gårdinn / Gaardinn

Planeten Gårdinn [gordɪn] har en storlek och tyngdkraft, som ligger obetydligt över Jordens. Axellutningen är bara 3 1/2 grader. Å andra sidan är Gårdinns bana kring sin sol, cirka tio gånger så elliptisk, som Jordens bana kring vår. Det ger påtagliga årstidsskillnader i temperatur, över hela planeten.

Planet Gaardinn [gordɪn] has a size and gravity only slightly higher than that of the Earth. Its axial tilt is only 3 1/2 degrees. On the other hand Gårdinn's orbit around its sun is about ten times as elliptic as the Earth's orbit around ours. This causes considerable seasonal temperature differences over the entire planet.

Kartan ovan visar ursprunglig vegetation. Grönt är skogar, gult slätter, och brunt tundra och berg. Vitt är istäcken, ljusblått istäckt hav, och mörkblått andra hav.

The map above shows original vegetation. Green is forest and open woodland, yellow is plains and brown tundra and mountains. White is ice sheets, light blue ice-covered seas and dark blue other seas.

Rött på kartor är landgränser, och orange ungefärliga gränser i havet.  Dom olika kontinenternas namn, står skrivna på kartan nedan.

Red on maps are borders on land and orange approximate borders in the sea.  The names of the coninents are written on the map below.  They are pronunced [fihↄ], [fↄha], [ɪpo], [nↄjə] and [əŋdↄ].

Kontinenternas inhemska befolkning härstammar, från olika delar av Jorden. Den i Fiho härstammar från Brasilien, och den i Fåhha från Sydafrika. (Det senare innebär främst folk, av inhemskt afrikanskt eller blandat ursprung.) Ippos härstammar från Indien, och Engdås från Kina. Den inhemska befolkningen i Nåjje, härstammar från olika europeiska folk. Ättlingarna till svenskar märks mest, följt av ättlingar till fransmän.
Gårdinn har 13 självständiga stater, och fem kolonialmakter. Dom självständiga staterna är:
1. 
Ang-No-Se
2. Ejjummupa
3. 
Fojjobba
4. Gäddickopå
5. Ihudå
6. Junnuppi
7. 
Necheriifoo
8. 
Nån Rösax
9. 
Ohuny
10. Tyffoti
11. Tåmmåmmisji
12. Yssotjyhy
13. Ösjissuny
Dom fem kolonialmakterna är:
14. 
Khenoke
15. 
Lamark
16. 
Pejora
17. 
Santovasku
18. 
Sex Stammar
Invånarna odlar havre, majs, potatis och vete. Dom odlar vissa inhemska buskar och träd, för sina ätbara frukter. Ett inhemskt träd odlas för sin bark, som invånarna använder som krydda. Man håller även kor, får, höns, hundar och katter. Ett inhemskt, växtätande fyrfotadjur, hålls också som boskap.

The indigenous populations of the continents descend from different parts of the Earth. The one in Fiho descend from Brazil and the one in Fåhha from South Africa. (The later means mostly people of indigenous or mixed origin.) Ippo's descend from India and Engdå's from China. The indigenous population of Nåjje descend from different European peoples. The descendants of Swedes are most noticeable followed by those of French descent.
Gårdinn has 13 independent states and five colonial powers. The independent states are:
1. 
Ang-No-Se
2. Ejjummupa
3. 
Fojjobba
4. Gaeddickopaa
5. Ihudaa
6. Junnuppi
7. 
Necheriifoo
8. 
Naan Roesax
9. 
Ohuny
10. Tyffoti
11. Taammaammisji
12. Yssotjyhy
13. Oesjissuny
The five colonial powers are:
14. 
Khenoke
15. 
Lamark
16. 
Pejora
17. 
Santovasku
18. 
Six Tribes
The inhabitants cultivate 
maize, oat, potatoes and wheat. They cultivate some indigenous shrubs and trees for their eatable fruits. An indigenous tree is cultivated for its bark which the inhabitants use as a spice. They also keep cows, sheep, chickens, dogs and cats. An indigenous, herbivorous, four-footed animal is kept as livestock as well.

© Lena Synnerholm.
Senast ändrad den 16:e juli 2019.

© Lena Synnerholm.
Last changed the 16th of July 2019.