Ifrågasätterskan

Lena Synnerholms webbplats. / Lena Synnerholm's website.

Världen för 18.000 år sedan. / The World 18,000 years ago.

Alla kartor utom den sista, är baserade på den här.

All maps other an the last one are based on this one.

Version med svensk teckenförklaring.

Version with Swedish legend.

Version med engelsk teckenförklaring.

Version with English legend.


 

Eurocentrisk (Europacentrerad) version anpassad för språk, som skrivs från vänster till höger.

Eurocentric (Europe centred) version adopted for languages written from left to right.


Eurocentrisk version anpassad för språk, som skrivs från höger till vänster.

Eurocentric version adopted for languages written from right to left.


Sinocentrisk (Kinacentrerad) version anpassad för språk, som skrivs från vänster till höger.

Sinocentric (China centred) version adopted for languages written from left to right.


Sinocentrisk version anpassad för språk, som skrivs från höger till vänster.

Sinocentric version adopted for languages written from right to left.

Utan mänskliga ingrepp, skulle idag se ut, ungefär som på kartan nedan.  Den är baserad på den här kartan, som har en annan projektion.  Skillnaderna i kontinenternas lägen, beror enbart på det.

Without human intervention the world of today would look aproximately as on the map below.  It is based on this map which uses a different map projection.  The differences in the positions of the continents are entirly due to this.På den här kartan är haven vita, av rent praktiska skäl.  (Det är oklart var kartans kanter är.)  Mörkare blått är sötvattenssjöar, och ljusare blått bräckta sjöar.  Både inlandsisar och köldöknar, är på den här kartan gråa.  Annars är teckenförklaringen densamma, som på dom övre kartorna. Notera avsaknaden av tundrastäpp, på den nedersta kartan.  Det finns så lite kvar av den idag, att den inte kommit med på originalkartan.

On this map the seas are white for purely practcal reasons.  (It is unclear where the edges of the map are.)  Darker blue are sweet water lakes and lighter blue brackish lakes.  Both ice sheets and cold deserts are on this map grey.  Otherwise, the legend is the same as on the upper maps.
Please note the lack of tundra-steppe on the lowermost map.  There is so little of it left today that it is not not shown on the original map.

Texten har kommerciella rättigheter reserverade av Lena Synnerholm.

These textes have commercial rigths reserved by Lena Synnerholm.

Senast ändrad den 16:e juli 2019.

Last changed the 16th of July 2019.